Lekhini (లేఖిని) – Telugu Script Generator

Veeven has released a new telugu script generator tool called Lekhini which is based on Nagarjuna Venna’s Padma

The main tweaks he did in his words :

The following are the advantages of my simplification:

  • No need to scroll down in search of a text box to type in (The input box is right on top. Just type in after the page load.)
  • You do not see options and settings that you never use (You will see just what you need.)
  • The 3-window operation (type in one, copy in another, and paste in yet another) has been reduced to 2-window operation. (type and copy in one, and paste in another).
  • An RTS Translitelation Chart beside your typing area—easy reference (to know what to type to get what).
  • No more Yahoo ads

Please go to Lekhini site and give it a try.

జాబిల్లి కోసం

నా చిన్నప్పుడు రోజు సాయంకాలం రేడియోలో మంచి పాటలు వచ్చేవి. అప్పుడు కేవలం విని చాలా ఆనందించేవాడిని. వాటిలో నాకు నచ్చిన ఒక పాట. ఇది ఈ మధ్య ఆదిత్య టివి లో తరచూ వస్తోంది .

జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనే

జాబిల్లి కోసం||

నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
ఈ పువ్వులనే నీ నవ్వులుగా ఈ చుక్కలనే నీకన్నులుగా
నును నిగ్గుల ఈ మొగ్గలు నీ బుగ్గలుగా
ఊహల్లో తేలీ వుర్రూతలూగీ మేఘాలతోటి రాగాల లేఖ
నీకంపినాను రావా దేవి

జాబిల్లి కొసం||

నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఎన్నాళ్ళైనా
నీ పేరొక జపమైనది నీ ప్రేమొక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఎన్నాళ్ళైనా
ఉండీ లేకా వున్నది నీవే
వున్నా కూడా లేనిది నేనే
నా రేపటి అడియాశల రూపం నీవే
దూరాన వున్నా నా తోడు నీవే
నీ దగ్గరున్నా నీ నీడ నాదే
నాదన్నదంతా నీవే నీవే

జాబిల్లి కోసం||

BhashaIndia : Indic Bloggers Awards 2006

Another round of Indian Blogging Awards. this time from BhashaIndia(Microsoft). More info from their site http://bhashaindia.com/Contests/IBA/. Nominations are open now.

The Indic Bloggers Awards was conceptualized with the aim of encouraging those people who till date have been not only expressing their opinions but also promoting the use of an Indian language on the Internet.
Blogs in an Indian language started before February 2006 would be chosen for the Indic Bloggers Awards in the following categories:

* Activism / Social Activities
* Art and Literature
* Entertainment
* Journal
* Political
* Sports
* Technology
* Topical

The second set of awards would be for the best blog in a particular Indian language. The languages would be:

* Bengali
* Hindi
* Tamil
* Marathi
* Malayalam
* Gujarati
* Konkani
* Sanskrit
* Telugu
* Kannada
* Punjabi

Process
An Indian language blog started before February 2006 is eligible to be chosen for the Indic Bloggers Awards. The winning blog would be chosen on the basis of the aggregate points it scores from the votes it receives from you and the points BhashaIndia’s panel of judges award it.
The first step in this process is the Call for Nominations. From the 22nd of March 2006 to 5th of May 2006 everyone would be allowed to nominate a blog (remember it has to be in an Indian language). You are allowed to nominate only one blog per language per category. You may however nominate more than one blog in different categories or languages. Each nomination is considered to be a vote.
In the subsequent round from the 6th of May to the 12th of May 2006 these blogs would be evaluated by BhashaIndia’s panel of judges on the basis of six broad criteria.

* Quality of Content
* Quality of Language
* Frequency of Posts
* Visual Aesthetics
* Popularity
* Features

The blog that receives the highest aggregate points after these two rounds would be chosen for the Indic Bloggers awards for that category or language.

BhashaIndia : Indic Bloggers Awards 2006

Another round of Indian Blogging Awards. this time from BhashaIndia(Microsoft). More info from their site http://bhashaindia.com/Contests/IBA/. Nominations are open now.

The Indic Bloggers Awards was conceptualized with the aim of encouraging those people who till date have been not only expressing their opinions but also promoting the use of an Indian language on the Internet.
Blogs in an Indian language started before February 2006 would be chosen for the Indic Bloggers Awards in the following categories:

* Activism / Social Activities
* Art and Literature
* Entertainment
* Journal
* Political
* Sports
* Technology
* Topical

The second set of awards would be for the best blog in a particular Indian language. The languages would be:

* Bengali
* Hindi
* Tamil
* Marathi
* Malayalam
* Gujarati
* Konkani
* Sanskrit
* Telugu
* Kannada
* Punjabi

Process
An Indian language blog started before February 2006 is eligible to be chosen for the Indic Bloggers Awards. The winning blog would be chosen on the basis of the aggregate points it scores from the votes it receives from you and the points BhashaIndia’s panel of judges award it.
The first step in this process is the Call for Nominations. From the 22nd of March 2006 to 5th of May 2006 everyone would be allowed to nominate a blog (remember it has to be in an Indian language). You are allowed to nominate only one blog per language per category. You may however nominate more than one blog in different categories or languages. Each nomination is considered to be a vote.
In the subsequent round from the 6th of May to the 12th of May 2006 these blogs would be evaluated by BhashaIndia’s panel of judges on the basis of six broad criteria.

* Quality of Content
* Quality of Language
* Frequency of Posts
* Visual Aesthetics
* Popularity
* Features

The blog that receives the highest aggregate points after these two rounds would be chosen for the Indic Bloggers awards for that category or language.

Chilkur Balaji Temple : Petetion againest commercialization

I got a mail from one of my friends today morning asking me to sign the petetion againest the acquisition of Chilukur Balaji Temple by the endowment dept.

Hi everyone u all r aware of chilkur balaji temple which is the only temple where there r no hundi’s and where money is not collected from devotees for any kind of puja or dharshan.but the endowment dept. is bent on taking over the temple and commercialize it .pls do take some effort n do sign in the petition on the site.

http://www.protectchilukurubalajitemple.com/

Personally I am also againest this acquisition. I signed my petition already.
Please sign your petitions to support this.

Chilkur Balaji Temple : Petetion againest commercialization

I got a mail from one of my friends today morning asking me to sign the petetion againest the acquisition of Chilukur Balaji Temple by the endowment dept.

Hi everyone u all r aware of chilkur balaji temple which is the only temple where there r no hundi’s and where money is not collected from devotees for any kind of puja or dharshan.but the endowment dept. is bent on taking over the temple and commercialize it .pls do take some effort n do sign in the petition on the site.

http://www.protectchilukurubalajitemple.com/

Personally I am also againest this acquisition. I signed my petition already.
Please sign your petitions to support this.

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

ఈ శుభ సందర్భాన మీ అందరికి నా చిన్న మనవి.
మనమంతా కొద్దో గొప్పో ఈ పండుగల ఆనందాన్ని చవిచూసి వున్నాము.
ముందు తరాల వారికి ఈ అవకాశం వుంటుందో లెదో తెలీదు.

మనమంతా ఎంతో కొంత సంపాదిస్తున్నాము. అందరికి ఈ ఇంటర్నెట్ గురించి బాగా అవగాహన వుంది.
వీలైనంత సమయం కేటాయించి వికీపీడియాకు మీ వంతు సహకారం అందించండి. (http://te.wikipedia.org)
ఇందులో మీకు తెలిసిన విషయాలు, అనుభవాలు పొందుపరచండి.

చంద్రశేఖర్ వల్లభనేని
http://www.teluguone.com/greetings/pongal/pon5.jpg

http://www.teluguone.com/greetings/pongal/pongal1.jpg

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.